Про бібліотеку

Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського була створена в липні 1957 р. наказом по Тернопільському державному медичному інституту за № 21 від 27 червня 1957 р. 
Спочатку це була невелика книгозбірня, яка розташовувалась  у двох  аудиторних кімнатах і нараховувала 12 400 примірників. Це були в основному видання передані бібліотеці з обмінних фондів. Працювали три фахівці: завідувач бібліотеки  П. С. Герасименко та два бібліотекарі.
Перші бібліотекарі.
Зліва направо: Климчук Дарія Омелянівна, Венгер Сабіна Іванівна,
Герасименко Павло Сидорович -  перший завідувач і засновник бібліотеки
Завданням бiблiотеки було забезпечення навчального процесу лiтературою, надання допомоги професорсько-викладацькому складу в науково-дослiдницькій роботi, виховання студентської молодi.
Із розвитком iнституту з року в рiк зростала матерiально-технiчна база бiблiотеки, розширювався книжковий фонд, збiльшувалась кiлькiсть працiвникiв та користувачів. Бібліотеці було надано нове приміщення в морфологічному корпусі інституту, збільшився її штат. На початку 60-х років були створені відділи комплектування та  наукової  обробки літератури,  довідково-бібліографічний відділ, абонемент навчально-наукової літератури та читальний зал.
З перших днів формування бібліотечного фонду створювались алфавітний та  систематичний каталоги, а згодом – предметний. Була проведена велика робота із комплектування фондiв новими документами з питань медицини, суспiльних наук, художньою, а також iноземною лiтературою.

Разом з ростом навчального закладу , з відкриттям нових факультетів, збільшенням студентів, зміцненням професорсько-викладацького складу, його  науковим потенціалом  зростала  бібліотека.
Сьогодні бiблiотека - гордiсть унiверситету. Її фонд налічує близько 400000 примiрників наукової, навчальної, художньої лiтератури,  Особлива цiннiсть унiкальний фонд медичних перiодичних видань, в якому зiбранi вiтчизнянi журнали, починаючи з 1957 року.
Головний корпус бібліотеки
З 2005 року головний корпус бібліотеки знаходиться за адресою: вул. Січових стрільців, 8До послуг користувачів три структурнi пiдроздiли: вiддiл обслуговування та зберігання фондів, у який входять абонементи, читальнi зали та їхні фiлiали ; вiддiл комплектування та наукової обробки документів; інформаційно-бiблiографiчний вiддiл.
Відділ комплектування та
наукової обробки документів
Для обслуговування читачiв працюють абонемент навчальної, наукової та художньої лiтератури й абонемент лiтератури для iноземних студентiв. 
Інформаційно-бібліографічний відділ
У фонді біліотеки зiбранi як раритетнi видання, так i найновiша медична лiтература, окремо зiбраний фонд електронних книг на компакт дисках (CD-ROM), якi значно розширюють та покращують знання студентiв. В окремi фонди видiленi довiдково-iнформацiйнi видання, англомовна бiблiотека.
Абонемент навчальної, наукової
та художньої літератури
Орiєнтуватись у книжковому морi читачам допомагає довiдково-бібліографічний апарат бiблiотеки система каталогiв i картотек. Поряд iз систематичним та алфавiтним каталогами, в бiблiотецi є унiкальний предметний каталог, в якому зiбранi статтi зi всiх перiодичних видань та збiрникiв, якi є у фондi бiблiотеки.
У всiх вiддiлах бiблiотеки працюють високоосвiченi, ерудованi спецiалiсти, метою яких є задоволення всiх запитiв читачiв, висока культура обслуговування.

Колектив бібліотеки


Немає коментарів:

Дописати коментар