І зараз, і завжди залишиться книга

Умберто Еко

Нові надходження до бібліотеки

Шановні користувачі! 
Пропонуємо вашій увазі низку книг, які поповнили фонд нашої бібліотеки в червні.
Сподіваємось, вони стануть корисними й цікавими для вас.

611      
А 132
Абакаров, М. Х. Учбово-тематичний ілюстрований українсько-російсько-латинсько-англійсько-французько-іспанський словник з гістології, цитології : навч. посіб. для студ. мед. вузів та ун-тів / М. Х. Абакаров, В. Г. Ковешніков, Ю. Б. Чайковський. – Луганськ : ЛДМУ, 1996. – 326 с.
Кільк. примірників   -   1
Даний навчально-тематичний багатомовний ілюстрований словник призначений для студентів-іноземців, що навчаються в медичних вузах, містить 1530 термінів, що належать обов’язковому засвоєнню відповідно до програми, підручника та методичних вказівок до практичних занять з гістології, цитології та ембріології.


611     
Г 516
Гістологія у схемах та таблицях : [ посібник ] / під ред. В. К. Напханюка. – Одеса, 2000. – 160 с.
Кільк. примірників   -   1
Посібник складено у відповідності сучасних даних гістології, які є як у вітчизняній, так і іноземній літературі. У посібнику згідно діючої гістологічної номенклатури надається визначення та коротке тлумачення гістологічних та цитологічних об’єктів наведених у схемах та таблицях.
Посібник може бути використаним студентом під час підготовки до поточних занять, державного перевідного екзамену та державного ліцензійного екзамену «Крок-1».
Для викладачів гістології та студентів медичних вузів.

611     
С 482
Словник епонімічних термінів у клінічній анатомії людини / Г. М. Топоров, М. С. Скрипніков, О. М. Проніна, С. І. Данильченко. – Полтава : Верстка, 2003. – 260 с.
Кільк. примірників   -   1
Знання епонімічних термінів у клінічній анатомії людини сприяє кращому орієнтуванню лікаря у топографоанатомічних взаємовідношеннях кісткових структур, з’єднань, фасціально-м'язових утворень, органів, судин і нервів, а також відділів і структур органів людини. У словнику систематизовано понад 650 топографоанатомічних епонімічних термінів ділянки голови та шиї, у стислій формі наведено їх чітке визначення та тлумачення.
Запропонована форма видання буде зручною та корисною для студентів, інтернів, лікарів різних спеціальностей та для викладачів.

612.6     
Г 34
Генетика репродукции / С. В. Денисенко, А. С. Дарий, М. И. Кононенко, Т. Э. Зерова-Любимова. – К., 2008. – 652 с.
Кільк. примірників   -   1
У керівництві узагальнено сучасні досягнення в галузі генетики та репродуктивної медицини. Представлено аналіз власного практичного досвіду роботи в області допоміжних репродуктивних технологій. Книга призначена для лікарів, біологів, студентів. Керівництво відкриває серію публікацій, присвячених репродуктивній медицині.


615.03    
Г 933
Губський, Ю. І. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти / Ю. І. Губський, М. К. Хобзей. – К. : Здоров’я, 2011. – 352 с.
Кільк. примірників   -   1
Монографія є першим в Україні виданням, що узагальнює результати наукового дслідження, присвяченого комплексному розгляду медичних проблем паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з хронічними невиліковними хворобами та обмеженою тривалістю/прогнозом життя. Наведені сучасні концепції та мета паліативної допомоги особам з невідкладними хворобами та обмеженим прогнозом життя згідно з дефініціями ВООЗ; демографічні та медико-соціальні чинники, що визначають актуальність розвитку паліативної та хоспісної медицини як новітнього напрямку клінічної медицини та охорони здоров’я.

615.2     
Р 277
Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения : руководство для практикующих врачей / под ред. В. Т. Ивашкина. – М. : Литтера, 2003. – 1046 с. – (Рациональная фармакотерапия : Сер. рук. для практи-кующих врачей; Т. 4 ).
Кільк. примірників   -   1
У виданні керівництва наведено класифікацію та клінічну фармакологію лікарських засобів, що застосовуються при захворюваннях органів травлення. Описано типові клінічні прояви, критерії діагностики, основні принципи та схеми лікування хвороб шлунково-кишкового тракту і печінки з рівнями доказовості. Висвітлено особливості ведення різних груп пацієнтів, дані алгоритми лікування окремих нозологічних форм.
Широко представлена довідкова інформація, що полегшує раціональний індивідуалізований вибір лікарського засобу та схеми лікування.

616-07        
К 563
Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. 4 рівня акредитації / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 512 с.
Кільк. примірників   -   2
Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни "Радіологія" (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кредитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей

616.1     
М 422
Медицинская реабилитация артериальной гипертензии : руководство для студ. и врачей / под ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. – Донецк : Каштан, 2010. – 464 с.
Кільк. примірників   -   1
У даному виданні медична реабілітація розглядається як наука управління параметрами гомеостазу. «Квадрат гомеостазу» складають нервова, гормональна, імунна і метаболічна системи. Ключовим механізмом у розвитку артеріальної гіпертензії є порушення реактивності, яке проявляється як дисрегуляція з неадекватним реагуванням систем «квартету гомеокінеза» (з десинхронізацією процесів збудження і гальмування в ЦНС, дисбалансом біологічно активних речовин, гормонів, мікро- і макроелементів. Дисрегуляція викликає зниження резистентності організму до дії подразника і внаслідок цього спостерігається несприятливий перебіг захворювання і розвиток ускладнень.
У посібнику наведено відомості про типові патологічні синдроми, які розвиваються при артеріальний гіпертензії і характеризуються послідовним розвитком морфофункціональних змін в організмі, чия інтенсивність визначається реактивністю організму. Клінічні прояви цих змін складають суть клініко-патогенетичних синдромів.
Викладено сучасні підходи медичної реабілітації при артеріальній гіпертензії, заснованій на ранньому, широкому і сумісному застосуванні методів адаптаційної фізіо-, кінез-, рефлексо-, фармако-, дієто- та психотерапії.
Окремо розглянуто питання про виділення в клініці захворювань, типових клінічних синдромів, які складають суть захворювання, що визначають перспективи його лікування і реабілітаційний прогноз. Наведені описи основних типових клінічних синдромів (дизвегетативного, гіпертензивного, психогеного) з описом клінічної картини і принципів їх медичної реабілітації, заснованих на цілісному і сегментарном підході використання реабілітаційних факторів, оцінці стану реактивності організму і застосуванні «принципу оптимальності».
Висвітлено невідкладна допомога при гіпертонічних кризах.
Наведено основні відомості про механізми розвитку, класифікації, лікуванні та реабілітації артеріальної гіпертензії на основі синдромального підходу в схемах (слайдах).
Рекомендовано як навчальний посібник для студентів медичних факультетів, лікарів-терапевтів, реабілітологів, фізіотерапевтів та інших спеціальностей.
 
616.1/4      
Д 332
Денисюк, В. І. Доказова внутрішня медицина : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 3-4 рівн. акред. / В. І. Денисюк, О. В. Денисюк. – Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – 928 с.
Кільк. примірників   -   1
Навчальний посібник присвячений актуальній сучасній проблемі - доказовій внутрішній медицині. Це нове направлення внутрішньої медицини, яке в теперішній час інтенсивно розвивається. Проведені багатоцентрові плацебо-контрольовані дослідження дозволили переглянути старі погляди діагностики та лікування внутрішніх хвороб. Автори склали 179 оригінальних діагностичних і лікувальних алгоритмів, які значно покращують засвоєння матеріалів посібника

616.1/4        
С 376
Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для сімейних лікарів, лікарів загальної практики, інтернів, педіатрів / [О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі, Г. С. Попік та ін.] – Харків.  – Ч. 1. – 2009. – 304 с.
Кільк. примірників   -   1
Даний навчальний посібник було створено колективами кафедр загальної практики - сімейної медицини медичних вузів України: Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (зав. - проф. Гиріна О.М.), Харківського національного медичного університету (зав.- проф. Пасієшвілі Л.М.), Одеського державного медичного університету (зав. - проф. Попік Г.С.), Вінницького національного медичного університету (зав. - проф. Чернобровий В.М.) Дніпропетровської державної медичної академії (зав. - проф. Чухрієнко Н.Д.). В роботі висвітлені окремі клінічні симптоми та синдроми, які доволі часто зустрічаються в практичній діяльності лікарів первинної ланки охорони здоров'я - лікарів загальної практики, сімейних лікарів та дільничих лікарів поліклінічних відділень. Надані сучасні дані щодо епідеміології, класифікації, діагностики та лікування окремих нозологічних форм. Ретельно подані питання диференціальної діагностики на начальному етапі курації хворих та алгоритми діагностичних етапів. Навчальний посібник призначено для сімейних лікарів, лікарів загальної практики, інтернів, педіатрів

616.24    
Х 324
Хвороби органів дихання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.-Р. М. Федорів, М. С. Регеда, І. Г. Гайдучок та ін. – Львів : Магнолія 2006, 2011. –  480 с.
Кільк. примірників   -   1
Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання навчального матеріалу, що базується на знанні анатомо-фізіологічних і патофізіологічних особливостей бронохлегеневого апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів забезпечить уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і бронхів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і органів. При написанні даного навчального посібника увага акцентована на основних механізмах розвитку бронхолегеневої патології, а відтак на розкритті суті діагностики (діагностичного пошуку) і принципах лікування основних хвороб органів дихання.

616.4        
Е 624
Ендокринологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 4 рівня акредиації / за ред. П. М. Боднара. – Вид. 3-є, пе-рер. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 480 с.
Кільк. примірників   -   1
В підручнику детально описані основні захворювання ендокринних органів, особливо цукровий діабет та хвороби щитоподібної залози. Підручник ілюстровано рисунками, таблицями та творами живопису. Згідно наказу МОЗ України від 22.06.2010 рокуза № 502 його визнано базовим, державним національним підручником. За підручник автори отримали премію Президії НАМН України.

616.6      
Ч-752
Чоловічі статеві розлади : навч. посіб. / І. І. Горпинченко, Ю. М. Гурженко, С. В. Возіанова та ін. – Львів, 2011. – 221 с.
Кільк. примірників   -   1
У навчальному посібнику наведено найважливіші відомості про будову та аномалії чоловічих статевих органів, різні форми еректильної дисфункції, їх патогенез, сучасні методи діагностики та лікування, також охарактеризовано інші види чоловічих статевих розладів. Значну увагу приділено ролі вторинних месенджерів, зокрема іонізованого кальцію та монооксиду азоту, ферментам аргіназі, NO-синтазі та гуанілатциклазі в патогенезі чоловічих статевих розладів, факторам ризику, пов'язаним зі станом серцево-судинної системи.
Для курсантів, магістрів, клінічних ординаторів та студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також практикуючих лікарів.

616.6-089     
О-608
Оперативна урологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 3-4 рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів та аспірантів / І. У. Свистонюк, Т. Л. Томусяк, Ю. Т. Ахтемійчук, О. С. Федорук. – К. : Здоров’я, 2002. – 224 с.
Кільк. примірників   -   2
У підручнику висвітлено хіріургічну анатомію сечових і статевих органів, описано класчні та ендоскопічні урологічні операції, їх варіанти, а також деякі рідкісні оперативні втручання на севих та статевих органах. Наведено малоінвазивні методи оперативного лікування гіперплазії передміхурової залози. Розглянуто показання та протипоказання до урологічних операцій, положення хворого, знеболювання, можливі помилки й ускладнення.
 
616.89    
С 626
Сонник, Г. Т. Психіатрія : підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закл. 3-4 рівнів акредитації / Г. Т. Сонник, О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков. – К. : Здоров’я, 2006. – 432 с.
Кільк. примірників   -   1
У підручнику, який складається з двох частин, розглянуто загальні та окремі питання психіатрії. У першій частині висвітлено основні положення загальної психопатології й симптоматики психічних захворювань, друга частина присвячена клінічній психіатрії, здебільшого захворюванням, знання яких необхідне для майбутніх лікарів-стоматологів.
Для студентів стоматлогічних факультетів вищих медичних навчальних закладів 3-4 рівнів акредитаціїґ, а також лікарів загального профілю (сімейних лікарів) і суміжних спеціалістів.


617       
П 305
Петров, С. В. Общая хирургия : учебн. пособ. для мед. вузов / С. В. Петров. – 3-е изд., перер. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 768 с.
Кільк. примірників   -   1
У підручнику розглянуті основні питання курсу загальної хірургії. Детально висвітлені питання асептики і антисептики, десмургії, вчення про рани, кровотечі і методи її зупинки, переливання крові, анестезіології та реаніматології, вчення про хірургічні операції, методики обстеження хірургічного хворого. Викладено основні принципи діагностики та лікування травматичних ушкоджень, гнійних хірургічних захворювань, некрозів, опіків і відморожень, онкологічних захворювань, трансплантації органів і тканин. При викладі матеріалу зроблений акцент на результати сучасних наукових розробок і нові хірургічні технології.

617      
Х 501
Хирургия : учеб. для студ. 5 курсов мед. фак. мед. вузов 4 уровня аккредитации / под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков,  Ч. 1. Модуль 2 : «»Торакальная, сердеч-но-сосудистая, эндокринная хирургия». – 2012. – 440 с.
 Кільк. примірників   -   1
У зв'язку з переходом викладання у вузах України на принципи кредитно-модульної системи навчання ESTS, починаючи з IV курсу, студенти медичних вузів вивчають хірургію за новою типовою навчальною програмою «Хірургія», що включає 5 модулів. Згідно з новою програмою студенти V курсів вивчають хірургію за тематикою Модуля 2 «Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія». Підручник об'єднує навчально-методичні матеріали кафедри, розроблені для аудиторного вивчення 7 тем на практичних заняттях і для самостійного позааудиторного вивчення по 5 темам згідно тематичним планам дисципліни «Хірургія» за тематикою Модуля 2. Кожна тема, викладена в підручнику, містить розділи, які відповідають професійно орієнтованним завданням лікарської діяльності, затвердженим галузевими стандартами вищої освіти - «Освітньо-професійною програмою» і «Освітньо-кваліфікаційною характеристикою» (Київ, 2003), доповнення та оновленим в 2010 році. Підручник призначений забезпечувати студентів необхідними навчально-методичними матеріалами комплексно з усіх тем практичних занять і з самостійної позааудиторної роботи, що сприятиме покращенню підготовки майбутніх лікарів з хірургії відповідно до вимог загальнодержавного галузевого стандарту вищої освіти.

Немає коментарів:

Дописати коментар