І зараз, і завжди залишиться книга

Умберто Еко

З новим роком!

Вітаємо всіх з Новим 2016 Роком! Бажаємо здійснення задуманого, нових цікавих проектів, веселих корпоративів, лояльного начальства! Нехай у Новому році чекають лише приємні сюрпризи, чудові новини, удача й успіх! Нехай колеги, друзі, улюблені і близькі люди радують Вас своїм розумінням і підтримкою, надійним плечем, вірною рукою. Бажаємо Вам, Вашій родині, рідним, друзям і колегам святкового настрою, сміху, радості, ніяких прикростей і тривог! Нехай у Вашому житті панують гармонія та вдача!
Колектив бібліотеки

ПРАВОЗНАВСТВО В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я(до Міжнародного дні прав людини)
Книжкова виставка до Міжнародного дні права у бібліотеці
Конституція України закріпила право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування. Указом Президента України від 7 грудня 2000 року затверджено Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України, яка передбачає систему заходів щодо забезпечення громадян кваліфікованою медичною допомогою.
Реалізація таких завдань передбачає активний розвиток науки медичного права України.
Медичне право – система правових норм, котрі регулюють якісно своєрідні суспільні відносини, змістом яких є здійснюваний медичними працівниками за допомогою медичних засобів вплив на фізичне та психічне здоров’я людини. До основних інститутів медичного права належать : правовий статус пацієнта; етико-правовий статус медичного працівника; медична допомога; трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людини; донорство крові та її компонентів ; профілактика та лікування інфекційних хвороб; спеціальні заходи профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; спеціальні заходи профілактики та лікування наркоманії; медичне забезпечення репродуктивної функції людини; корекція (зміна) статі; психіатрична допомога; забезпечення населення лікарськими препаратами та засобами медичного призначення; біометричні досліди з участю людини; медична експертиза.
Зрештою, знання медичного права необхідні кожному пересічному громадянину України, адже всі ми за різних обставин є пацієнтами, а медичне право – це той юридичний механізм, де передбачені наші права і обов’язки у сфері медичної допомоги, а також їх захист. Лікар, який упродовж навчання у вищому медичному закладі не опанував основ законодавства України в галузі охорони здоров’я, є беззахисним перед законом.
Тому ми, працівники бібліотеки, завжди раді допомогти  студентам, викладачам, працівникам ТДМУ у вивченні цього важливого предмету.
«Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Список літератури:
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. -  К. : Офіційне вкидання Верховної Ради України. – 120 с.
2. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер’янов [та ін.]. – К., 1996. – 376 с.
3. Законодавство України про охорону здоров’я : коментарі та постатейні матеріали. - К. : Атіка, 2000. - 256 с.
Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні : збірник нормативних актів. –  К : Юрінком Інтер, 2000. – 416 с.
Закони України про охорону здоров’я : збірник нормативно-правових актів / ред. В. Ф. Москаленко, В. В. Костицький. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. –  444 с.
6. Медичне право України : збірник нормативно-правових актів / упоряд. і наук.  ред. Н. Б. Болотіна. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2001. – 412 с.
7.  Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров’я : підручник. –  К. : Медицина, 2010. – 544 с.
8.  Медичне правознавство / А. А. Бабанін, О. О. Миронова, О. В. Біловицький, О. Ю. Скребкова. – Сімферополь : Ната, 2012. – 552 с.
9.  Охорона здоров’я України : стан, проблеми, перспективи : спеціалізоване видання  / В. В. Лазоришинець, Н. О. Лісневська, Л. Я. Ковальчук, Г. О. Слабкий,  М. В. Голобчиков, Д. Д. Дячук, А. Ф. Шипко. – К., 2014. – 208 с.
10. Концепція охорони здоров’я громадян України : тези доповідей науково – теоретичної конференції ( м. Львів, 10 квітня 1992 р.). – К., 1992. – 60 с.
Законодавство України про охорону здоров’я : збірник нормативно-правових  актів. – К. : КНТ, 2004. – 208 с.
Медичне право України (правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче  забезпечення : генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) : матеріали II р., м. Львів / упоряд. І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008. – 352 с.
Пашков, В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів. – К. : МОРІОН, 2004. – 160 с.
Чинне законодавство про професійну діяльність лікаря : лікар і закон. – Львів : УЛТ, 1990. – 8 с.
Лихтенштейн, Е. И. Помнить о больном / Е. И. Лихтенштейн. – К. : Здоров’я, 2012. – 152 с.
Етичні питання та норми при роботі з ембріональними тканинами людини : методичні реком. / О. І. Смикодуб [та ін.]., Національний медичний унів-тет ім. О. О. Богомольця, Центр ембріональних тканин «Емселл» – К., 2004. – 20 с.
17.  Проект Закону України про психіатричну допомогу / укл. Ю. Б. Юдін [та ін.]. – К., 1992. – 40 с. 
18.  Назар, П. С. Основи медичної етики / П. С. Назар, Ю. Г. Віленський, О. А. Грандо. – К. : Здоров’я, 2002. – 344 с.
19. Поліщук, М. Є.  Лікуймо Україну ! / М. Є. Поліщук. – Тернопіль : ТДМУ, 2009. – 228 с.
20. Репродуктивні права та механізми їх реалізації у ВІЛ-позитивних жінок в  Україні : цільовий аналіз законодавства на замовлення Проекту ПОЛІСІ в Україні / М. В. Буроменський [та ін.]. – К. : Вид-во Раєвського, 2005. – 144 с.
21.  Преданная медицина : причастность врачей к нарушениям прав человека / Британская медицинская ассоциация. – К. : Фара, 1997. – 270 с.
22.  Хміль, І. Ю.  Законодавче забезпечення лікарської діяльності / І. Ю. Хміль, Б. В. Михайличенко, О. І. Артеменко. – К. : ВСВ «Медицина», 2010. – 208 с.
 23. Підтримане прийняття рішень для повнолітніх осіб з психіатричними діагнозами – альтернатива системи опіки. – Суми : Університетська книга. 2013. – 139 с.
24. Балакірєва, Р. С. Конституційне право України : навчальний посібник / Р. С. Балакірєва. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 210 с.
Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та  відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного персоналу за  його  порушення : збірник нормативно- правових актів України.- Львів,  2004. – 151 с.
26. Законодавство про охорону і захист прав та інтересів громадян у галузі охорони   здоров’я / підгот. З. С. Гладун. – Львів, 1990. – 9 с.
27. Громадське здоров’я : підручник для студ. ВМНЗ / В. Ф. Москаленко,   О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3-є. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 560 с.
28.  Формування нормативно-правової бази з питань охорони здоров’я за 10 років  державності України / упоряд. В. М. Пономаренко ; за заг. ред. В. Ф. Москаленка. – Харків : 2001. – 36 с.
29.  Завальнюк А. Х. Етично-правові аспекти лікарської діяльності в Україні  / А. Х. Завальнюк, Г. Ф. Кривда, І. О. Юхимець. – Одеса : Астропринт, 2008. – 192 с.  
30. Мотовиця, Н. Медичне право в Україні : статус та сучасні реалії / Н. Мотовиця. О. Шимко // Управління закладом охорони здоров’я. – 2014. - № 10. – С. 30-32.
31. Шаповалов, В. В. Організаційно-правові підходи до вирішення проблем замісної підтримувальної терапії / В. В. Шаповалов, і. К. Сосін // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, Вип.4. – С. 144-148.
32. Вороненко, Ю. В. Медичне право в системі права України : стан і перспективи розвитку / Ю. В. Ворненко, Я. Ф. Радиш // Український медичний часопис. – 2006. - № 9-10. – С. 5-9.
33. Олійник, А. Відповідальністьза корупційні правопорушення в органах та закладах охорони здоров’я / А. Олійник // Управління закладом охорони здоров’я. – 2014. - № 11. – С. 14-26.
34. Пашков. В. Трансплантація органів померлої людини : господарсько-правова регламентація / В. Пашков // Медичне право. – 2014. - № 1. – С. 33-42.
35. Зражевська. Н. Захист професійної честі, гідності та ділової репутації лікарів у судовому порядку / Н. Зражевська // Медичне право. – 2015. - № 1. – С. 26-35.
36. Миронова, Г. Чи має лікар право на помилку ? : [інтерв’ю] / Г. Миронова ; розмову вела С. Тернова // Ваше здоров’я. – 2015. – 20 березня. – с. 22-23.
37. Миронова, Г. За що закон карає лікаря ? : [медицина і право] / Г. Миронова // Ваше здоров’я. – 1 травня. – С. 22-23.