пʼятниця, 24 квітня 2015 р.

Нові надходження до бібліотеки
Упродовж березня до бібліотеки Тернопільського державного медичного університету надійшли нові навчальні видання з різних галузей медичної науки. Пропонуємо для ознайомлення низку  книг, які, сподіваємось, будуть цікавими і корисними для наших користувачів.


61      
Д 444
Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я : навч.-метод. посібник для викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, Н. Г. Гойда [та ін.]. – Київ : Книга плюс, 2011. – 192 с.
Кільк. примірників   -   1
Посібник розроблено для викладачів вищих медичних навчальних закладів lll-IV рівнів акредитації, слухачів закладів (факультетів) післядипломної медичної та фармацевтичної освіти для покращення знань та навичок викладання питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я, підвищення якості надання медичних послуг. У підготовці посібника використано міжнародний та вітчизняний досвід підготовки викладачів.

612    
Ф 504
Фізіологія : підруч. для студ. ВМНЗ 4 рівня акредитації / за ред. В. Г. Шевчука. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 448 с.
Кільк. примірників   -   1
У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. 

614     
И 851
Исаев, Ю. П. Практическая валеология / Ю. П. Исаев, Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 2009. – 192 с.
Кільк. примірників   -   1
У книзі викладена система формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я людини. Висвітлені сучасні уявлення про індивідуальне здоров’я людини, найефективніші методи очищення організму. Розглянуті основи раціонального харчування, правила використання води для оздоровлення організму, а також біологічні ритми і заснований на них добовий режим. 


614.2       
Р 68
Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю : навч.-метод. посібник для лікар. заг. практ. – сімейн. лікар. / за ред. Л. Ф. Матюхи та ін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 176 с.
Кільк. примірників   -   1
Питання супроводу пацієнтів з інтелектуальною недостатністю практично не висвітлені в навчальних програмах підгтовки сімейних лікарів. Пропонований посібник створено мультидисциплінарною командою фахівців для лікарів первинної ланки медичної допомоги з метою підвищення компетенцій сімейних лікарів і визначення їх ролі у спостереженні за пацієнтами з інтелектуальною недостатністю.

614.2     
Т 35
Терешкевич, Д.-Г. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти : навч. посібник для студ. ВМНЗ 4 рівня акред. / Д.-Г. Терешкевич. – Львів: Світ, 2008. – 344 с.
Кільк. примірників   -   1
Навчальний посібник створений на основі першої в Україні захищеної дисертаційної роботи авторки, а також матеріалів, що отримані авторкою у процесі тривалого вивчення проблем біоетики, зокрема під час стажування в Італії, та апробовані автором під час викладання курсу біоетики. Запропоновані новітні підходи до розуміння гідності й святості людського життя від моменту запліднення до природної смерті, проблем трансплантації органів, лікарських експериментів, випробування нових ліків, прав матері і дитини, контрацепції, абортів, генної інженерії, боротьби з алкоголізмом, наркоманією і СНІДом, а також проблем евтаназії, самогубства, реанімації. Проаналізовані правові й медико-соціальні аспекти державного регулювання системи охорони здоров'я на засадах біоетики. Вміщена опрацьована авторкою програма курсу біоетики, яка може бути основою для укладання робочих програм з цієї дисципліни.

615.01     
A 62
Antonyuk, V. O.  A laboratory on pharmacognosy : [study manual for the English med. stud. of higher educat. instit. and facult. of Pharmacy at higher med. educat. institut. of the 4 lev. of accred.] / V. O. Antonyuk, R. M. Lysyuk, L. Ya. Antonyuk. – Lviv, 2012. – 215 p.
Кільк. примірників   -   1
У підручнику розглянуто найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики згідно з програмою, затвердженою МОЗ України. Призначений для студентів вищих навчальних медичних закладів, викладачів, пошуковців та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами медичної та біологічної фізики.

615.1    
Е 644
Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів : українсько-латинсько-російсько-англійський : [навч. посібн. для студ. ВНЗ] / за ред. В. П. Черниха. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 824 с.
Кільк. примірників   -   1
Словник містить понад 7000 фахових термінів за програмою «Фармація»: біофармація; біотехнологія; фармацевтична технологія; управління, організація та економіка фармації; фармакоекономіка; менеджмент і маркетинг у фармації; соціальна фармація; фармакогнозія; хімія природних сполук; фармацевтична ботаніка; стандартизація, сертифікація та контроль якості ліків; фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, товарознавство, мікробіологія, лабораторна діагностика, хімія (аналітична, біологічна, медична, неорганічна, органічна, токсикологічна, фармацевтична, фізколоїдна) та ін. Фахові терміни систематизовані, структуровані відповідно до алгоритму фармацевтичної діяльності, а їх тлумачення адаптовано до термінології країн ЄС та рекомендацій ВООЗ.
Рекомендується у якості базового навчального видання з фармацевтичної тер­мінології у навчальному процесі, гідний надання офіційного статусу. Розрахова­ний на науковців, працівників фармацевтичної промисловості, організаторів фар­мацевтичної галузі, управлінців системи охорони здоров’я, викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів, студентів та інших фахівців, що мають справу з ліками.

616.2         
К 294

Катилов, А. В. Клиническая пульмонология детского возраста : учеб. пособие для студ. ВУМУ 3-4 уровн. аккред. / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриев. – Винница, 2013. – 336 с.
Кільк. примірників   -   1
У представленому навчальному посібнику в чіткій, обгрунтованій формі, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, викладені з практичної точки зору основні питання діагностики та лікування основних клінічних синдромів та захворювань органів дихання у дітей. Для студентів старших курсів медичних університетів, лікарів-інтернів і початківців лікарів-педіатрів, пульмонологів та лікарів загальної практики.

616.89    
Л 878
Лущик, У. Б. Діагностичні алгоритми оцінки церебральних дизгемій та нейрореабілітації хворих нейрохірургічного профілю / У. Б. Лущик. – Київ, 2004. – 48 с.
Кільк. примірників   -   1
Ця книга – свого роду короткий екскурс у дві актуальні проблеми сучасної нейрохірургії, перша з яких – діагностика й оцінка стану судинної системи на регіональному церебральному та мікроциркуляторному рівні; друга ж – нейро-реанімація та інтенсивна нейрореабілітація тяжких хворих неврологічного і нейрохірургічного профілю. У доступній формі викладено основи сучасних методів дослідження судинної системи організму та інтерпретації результатів дослідження. Наголошено на можливостях комплексного застосування ультразвукової діагностики судин мозку, комп’ютерної капіляроскопії поряд із магнітно-резонансною та рентгеноконтрастною ангіографією. 

617     
Б 919

Бурых, М. П. Основы технологии хирургических операций : материалы для студентов-иностранцев и интернов-хирургов / М. П. Бурых. – Харьков, 1998. – 480 с.
Кільк. примірників   -   1
У книзі представлені пристрої та обладнання операційного блоку, загальний і спеціальний хірургічний інструментарій, а також сформульовані принципи технології здійсненняа хірургічних операцій. Для студентів-іноземців медичних вузів, інтернів хірургів таі лікарів усіх спеціальностей.

618.1     
О-608
Оперативна гінекологія : підруч. для студ. ВМНЗ 4 рівня акред. / І. У. Свистонюк, С. П. Польова, О. М. Юзько [та ін.] ; за ред. В. П. Пішака. – Київ: Здоров’я, 2009. – 304 с.
  Кільк. примірників   -   2
Підручник з оперативної гінекології підготовлено згідно з сучасною навчальної програмою та відповідно до вимог Болонського процесу. Ілюстроване видання містить розділи з клінічної анатомії передньобічної стінки живота, органів нижнього поверху черевної порожнини та заочеревинного простору, органів малого таза та внутрішніх і зовнішніх статевих органів жінки. Особливу увагу приділено методам оперативного лікування, показанням для його проведення, положенню хворої під час операції, способам знеболювання, можливим помилкам та ускладненням. Детально висвітлені практичні навички і техніка найпоширеніших класичних та сучасних оперативних втручань, а також технологія малоінвазивної хірургії. Анатомічні терміни наведені відповідно до Українського стандарту Міжнародної анатомічної номенклатури.

618.2       
С 794
Степанківська, Г. К. Акушерство : навч. посібн. для студ. ВМНЗ 4 рівня акред. / Г. К. Степанківська, О. Т. Михайленко. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ : Здоров’я, 2012. – 920 с.
Кільк. примірників   -   1
У навчальному посібнику висвітлені питання історії розвитку акушерської допомоги, основні розділи фізіологічного, патологічного та оперативного акушерства. Особливу увагу приділено традиційним і найновішим методам розпізнавання вагітності, діагностики стану плода й новонародженої дитини, виявленню патології та ускладнень вагітності й пологів, їх лікуванню і профілактиці, опису прийомів, методів та оперативних втручань, застосовуваних в акушерській практиці. Описаний патогенез патологічних станів в акушерстві та їх діагностика. Окремі розділи присвячені організації родопомочі у нашій країні, медико-генетичному консультуванню, перинатальній медицині, деонтології, санітарно-епідемічному режиму в акушерських стаціонарах.

81.2 (Англ)     
А 647
Англійська мова для медиків : навч. посібн. для студ. мед. вузів / Н. П. Соловйова, Г. М. Лапа, В. П. Пішак, Г. І. Ходоровський. – Чернівці: Медуніверситет, 2005. – 182 с.
Навчальний посібник призначений для студентів медичних вузів, які оволоділи основами граматики англійської мови, анатомії і фізіології, і мають за мету розвиток у студентів навичок біглого читання і адекватного розуміння оригінального наукового тексту по спеціальності.


22.3        
Л 152

Ладика, Р. Б. Повторимо курс фізики : посібн. для вступників до вищ. навч. закл. / Р. Б. Ладика. – Тернопіль : Джура, 1999. – 272 с.
Кільк. примірників   -   1
У посібнику розкрито зміст основних понять, моделей, законів і теорій, що вивчаються в курсі фізики середньої школи і відповідають вимогам програми з фізики для вступників до вищих навчальних закладів України. Теоретичний матеріал доповнюється прикладами розв'язування задач різного рівня складності, задачами і питаннями для самоконтролю.
Для слухачів підготовчих відділень вузів, випускників та учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій і технікумів, викладачів фізики середніх навчальних закладів.


28     
M 46

Medical and biological physics : textbook for the stud. of higher med. estab-lish. of the 4 accred. lev. / ed. by A. V. Chalyi. – 2-nd edit. – Vinnytsia :  Nova knyha, 2013. – 480 p. – Пер. загл.: Медична і біологічна фізика
Кільк. примірників   -   1
У національному підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання та програми, що затверджнена Міністерством охорони здоров’я України. Підручник призначається для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України III—IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасним станом медичної та біологічної фізики.

28       
С 12

Сабадишин, Р. О. Медична біологія : підручн. для студ. ВМНЗ 1-2 рівнів акредитації / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 368 с.
Кільк. примірників   -   1
Підручник охоплює загальні закономірності життя та рівні його організації від молекулярно-клітинного до біосферного рівнів. Розглянуто питання біології організму, розкрито питання загальної екології та вчення про біосферу, визначено медико-біологічні основи паразитизму.

67   
П 833
Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібн. / за ред. Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 166 с.
Кільк. примірників   -   1
Матеріали про різні аспекти протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями профілактики та надання допомоги потерпілим особам. Подано програму та робочий тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні та методичні матеріали, додаткові матеріали.


88   
В 54
Вітенко, І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності / І. С. Вітенко. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 132 с.
Кільк. примірників   -   1
У монографії викладені результати досліджень основних психологічних чинників, що впливають на адаптацію до професійної діяльності лікаря сімейної медицини. Описано специфіку формування та клінічну картину станів дезадаптації та методи їх корекції і профілактики. Встановлено роль психологічного обстеження сімейним лікарем і його значення у розробці лікувально-реабілітологічних заходів, що здійснює сімейний лікар у практичній діяльності.

Немає коментарів:

Дописати коментар