середа, 6 травня 2015 р.

Поповнення бібліотечного фонду


Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі низку книг, які поповнили фонд бібліотеки.
Сподіваємось, вони стануть корисними й цікавими для вас.

611   
Ш 379
Шевченко, О. О. Функціональна анатомія серцево-судинної системи : навч. посібн. для студ. ВМНЗ 4 рівн. акред. / О. О. Шевченко. – К. : Олімпійська література, 2008. – 183 с.
Кільк. примірників   -   1
У навчальному посібнику систематизовано сучасні дані про анатомію серцево-судинної системи. Латинські терміни, подані в посібнику, відповідають новітній редакції Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997). Українські анатомічні терміни подано відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури — Український стандарт (2001). Навчальний посібник рекомендовано для поглибленого вивчення анатомії серцево-судинної системи. Для студентів, аспірантів ВНЗ галузі фізичного виховання і спорту, вищих медичних закладів, а також викладачів, лікарів спортивної медицини. 

612
В 455
Вілмор, Джек Х. Фізіолоія спорту / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл. – К. : Олімпійська література, 2003. – 654 с.
Кільк. примірників   -  1
У підручнику на основі даних анатомії та фізіології людини докладно розглянуто реакції організму на рухову активність,  вплив чинників довколишнього середовища на рухову активність, викладено шляхи оптимізації м’язової діяльності спортсменів, висвітлено питання профілактики та лікування різних захворювань за допомогою фізичних вправ та занять спортом.

612    
М 54
Метаболизм в процессе физической деятельности / под ред. М. Харгривса. – К. : Олимпийская литература, 1998. – 285 с.
Кільк. примірників   -   1
У монографії міститься глибокий аналіз процесів мобілізації і використання субстратів під час фізичного навантаження. Основну увагу приділено вивченню скелетних м'язів; аналізується також роль печінки і жирової тканини в метаболізмі в процесі м'язової діяльності. Розглядається вплив метаболізму на стомлюваність, її механічний прояв, міофібрилярні детермінанти.
Для біохіміків, спеціалістів у галузі спортивного харчування, фізіологів, студентів.

612.015
Б 638
Биохимия мышечной деятельности : учебн. для студ. ВУЗ физ. воспит. и спорта / Н. И. Волков, Э. Н. Несен, А. А. Осипенко, С. Н. Корсун. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 502 с.
Кільк. примірників   -   1
У підручнику викладено основи загальної біології та біохімії м'язової діяльності організму людини, описано хімічну будову і процеси метаболізму найбільш важливих речовин організму, розкрито їх роль у забезпеченні м'язової діяльності. Розглянуто біохімічні аспекти процесів м'язового скорочення і механізмів енергоутворення у м'язах, закономірності розвитку рухових якостей, процесів стомлення, відновлення, адаптації, а також раціонального харчування та діагностики функціонального стану спортсменів.
Для студентів та викладачів вищих і середніх навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців з фізичної реабілітації та рекреації.

615.03    
Ф 247
Фармакотерапія : підручник для студ. фарм. факульт. ВМНЗ 4 рівн. акред. / за ред. О. В. Крайдашенка та ін. - Вид. 2. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 644 с.
Кільк. примірників   -   20
У підручнику на сучасному рівні представлені етіологія, патогенез, клінічний перебіг основних нозологічних одиниць. Дана порівняльна характеристика лікарських засобів і фармакологічних груп. На підставі даних сучасних досліджень визначено їх місце в лікуванні конкретних нозологічних форм. В програму лікування включені сучасні ЛЗ, зареєстровані в Україні. Актуальність доного підручника полягає в тому, що у ньому наведено нові дані про основні симптоми і синдроми, методи ліагностики і принципи медикаментозної терапії найбільш розповсюджених захворювань людини. Підручник відповідає навчальній програмі з фармакотерапії відповідно до вимог Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів.

616-08
Н 191
Назар, П. С. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. фізичн. вихов. і спорту / П. С. Назар, Л. Г. Шахліна. – К. : Олімпійська література, 2006. – 240 с.
Кільк. примірників   -   20
У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загального догляду за хворими. Розкрито питання медичної етики, розглянуто способи переміщення та транспортування хворих, методи простих медичних маніпуляцій, надання долікарської допомоги хворим із претермінальними та термінальними станами.

616-097
С 61
Clinical immunology and allergology : textbook for English-speaking stud. and lectures of higher educ. med. institut. of 3-4 accred. lev. / Yu. I. Bazhora et al. – Vinnytsia : Nova knyha, 2014. – 272 p.
Кільк. примірників   -   20
У підручнику викладені основні теми з клінічної імунології та алергології відповідно до типової програми, затвердженої МОЗ України в 2013 р. Враховуючи клінічну спрямованість програми, в кожній темі викладаються, в основному, питання діагностики, особливості патогенезу і перебігу захворювань та ін. Для полегшення засвоєння матеріалу книга містить багато ілюстрацій, тестові завдання і контрольні питання. Для англомовних студентів і викладачів медичних вузів III —IV рівнів акредитації.


616.1/4     
П 817
Пропедевтика внутрішньої медицини : підручник для студ. стомат. факульт. ВМНЗ 4 рівн. акред. / за ред. М. С. Расіна. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 208 с.
Кільк. примірників   -   20
Підручник складений відповідно до “Програми з пропедевтики внутрішньої медицини”, яка затверджена МОЗ України 26.06.2010 року для навчання за модульно-рейтинговою системою. У підручнику викладені сучасні дані про діагнос- тику хвороб внутрішніх органів, ендокринної системи, системи крові, алергічних хвороб. Підручник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів, слухачів курсів підвищення кваліфікації лікарів- стоматологів.

616.3    
П 189
Пархотник, И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости / И. И. Пархотник. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 223 с.
Кільк. примірників   -  1
Пропонована робота включає в себе узагальнені дані різних медичних джерел. У достатньому обсязі відображені питання диференційованого застосування різних форм ЛФК, масажу, фізіотерапевтичних методів лікування на різних етапах хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини. Спираючись на власні дані, отримані в міській лікарні, автор спробував відповісти на питання, що стосуються здоров'я хворих після хірургічних втручань на органах черевної порожнини. Всі дані та результати цієї роботи отримані шляхом ретельного аналізу літературних джерел, практичної діяльності лікувальних установ, а також аналізу власних результатів досліджень.

616.8    
М 30
Марченко, О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи / О. К. Марченко. – К., 2006. – 196 с.
Кільк. примірників   -  1
Наведено інформацію щодо реабілітації неврологічних хворих. Розглянуто питання нейрореабілітації, патологічні стани при захворюваннях і травмах нервової системи. Висвітлено види реабілітаційних заходів, принципи, механізми лікувальної дії фізичних вправ, а також спеціальні засоби відновлювальної терапії. Узагальнено дані реабілітації хворих із травмами й захворюваннями центральної нервової системи, таблиці й рисунки, які полегшують засвоєння матеріалу.

617.3      
С 734
Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечения / под ред. П. А. Ф. Х. Ренстрема. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 471 с.
Кільк. примірників   -  1
У книзі із серії зі спортивної медицини та фізичної реабілітації детально висвітлені питання клінічної практики попередження і лікування спортивних травм. Розглянуто види і характер пошкоджень; ступінь ризику травм в залежності від виду спорту; специфічні травми, характерні для конкретного виду спорту - поняття "тенісний лікоть", "коліно бігуна", "коліно стрибуна"; травми спортсменів, що займаються бойовими мистецтвами, та ін.
Детально проаналізовано кожен вид спорту з погляду механізму травми. Показана роль суддівства і зміни правил з метою максимального захисту спортсмена. Дано рекомендації з надання первинної медико-санітарної допомоги спортсменам, які отримали травму.
Для студентів, аспірантів, викладачів спортивної медицини спортивних і медичних вузів, тренерів та спортивних лікарів.

617.3      
С 734
Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения / под ред. П. А. Ф. Х. Ренстрема. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 378 с.
Кільк. примірників   -  1
Видавництво "Олімпійська література" започаткувала видання серії книг зі спортивної медицині та фізичної реабілітації. Дана книга присвячена спортивним травмам. Розглянуто види і характер травм, їх тяжкість, вартість лікування. Наведені найбільш характерні фактори ризику спортивних травм - надлишкові тренувальні та змагальні навантаження, участь в надмірній кількості змагань, неадекватне екіпірування та ін.

75    
З-555
Левенець, В. М.  Спортивна травматологія : навч. посібн. для студ. ВНЗ / В. М. Левенець, Я. В. Лінько. – К. : Олімпійська література, 2008. – 215 с.
Кільк. примірників   -  1
У першому в Україні навчальному посібнику зі спортивної травматології українською мовою розглянуто різні аспекти механізму розвитку та виникнення спортивної травми, клінічної та сучасної інструментальної діагностики, консервативного та оперативного лікування і профілактики. Підручник складається з двох частин. У загальній частині вперше висвітлено питання динаміки спортивного травматизму дорослих, підлітків і дітей. Викладено принципи профілактики, проблеми перевантаження під час занять спортом, вплив кортикостероїдів і препаратів системної ензимотерапії на суглобовий хрящ, біль, загоєння тканин при травмах спортсменів та можливості діагностичної та оперативної артроскопії при травмах суглобів спортсменів як одного з найчастіших уш­коджень.
В окремих розділах наведено особливості анатомії великих суглобів, таких, як плечовий, ліктьовий, зап'ястковий, кульшовий, колінний, надп'ятково-гомілковий, та інших ділянок опорно-рухового апарату, найчастіші ушкодження і захворювання кожної ділянки, клінічні та сучасні інструментальні методи діагностики, зокрема УЗД, KT, MPT та артроскопія, сучасні методи консервативного та оперативного лікування і реабілітації. Після кожного розділу подано контрольні тестові завдання для студентів. В окремих розділах викладено сучасні погляди на питання діагностики і лікування ушкоджень.
Навчальний посібник підготовлено на базі наукових досліджень, сучасних даних літератури та багаторічних клінічних спостережень авторів із використанням даних багатьох учнів, які виконували дослідження під керівництвом професора В. М. Левенця в клініках, де він був керівником.
Для лікарів спортивної медицини, лікарів-травматологів, а також студентів медичних та фізкультурних вищих навчальних закладів, котрі вивчають методи діагностики та лікування спортивних травм.

75    
Д 365
Дерстайн, Дж. Ларри. Программа действий при высоком уровне холестерина / Дж. Ларри Дерстайн; [пер. с англ.]. - К. : Олимпийская литература, 2010. – 176 с.
Кільк. примірників   -  1
Ця книга є настільною для осіб з високим рівнем холестерину в крові. У ній представлена ефективна програма рухової активності, яка дозволяє істотно знизити негативний вплив високого рівня холестерину в крові як одного з найважливіших факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Програма побудована з урахуванням останніх наукових даних і заснована на використанні фізичних вправ. Вона дає можливість на основі правильно підібраних фізичних навантажень, спеціальної дієти і лікарської терапії швидко і ефективно знизити вміст холестерину в крові до нормального рівня.
Для фахівців у галузі медицини та спорту, фізіотерапевтів, спортивних лікарів, тренерів, викладачів і студентів медичних і спортивних вузів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами холестерину.

75    
Д 443
Дивайн, Джоун Г. Программа действий при повышенном артериальном давлении / Джоун Г. Дивайн; [пер. с англ.]. - К. : Олимпийская литература, 2009. – 160 с.
Кільк. примірників   -  1
Ця книга - путівник з питань рухової активності та медичних препаратів для боротьби з гіпертензією. У ній розглянуті причини виникнення хвороби, її вплив на захворювання, що виникають внаслідок пошкодження судин. Наведено тести визначення рівня фізичної підготовленості та тренувальні програми занять ходьбою, бігом, їздою на велосипеді, плаванням, які надають позитивний вплив на нормалізацію артеріального тиску. Вказані принципи здорового харчування і зниження маси тіла. Розглянуто найбільш поширені гіпотензивні препарати і дані конкретні поради, які допоможуть слідувати розробленою програмою нормалізації артеріального тиску.
Книга містить ефективну програму рухової активності, яка дозволить істотно знизити негативний вплив гіпертензії та підвищити рівень загальної фізичної підготовки.
Для фахівців у галузі медицини та спорту, фізіотерапевтів, спортивних лікарів, тренерів, викладачів і студентів медичних і спортивних вузів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами гіпертензією

75    
Д 68
Допинг и эргогенные средства в спорте / под ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 574 с.
Кільк. примірників   -  1
Книга присвячена розгляду однієї з найбільш актуальних проблем сучасного спорту - застосування допінгу і використання різних ергогенних засобів у системі підготовки та змагальної діяльності спортсменів.
Для тренерів, спортивних лікарів та інших фахівців у галузі спорту.

75    
З-555
Земцова, И. И. Спортивная физиология : учебн. пособ. для студ. ВУЗ / И. И. Земцова. – К. : Олимпийская литертура, 2010. – 218 с.
Кільк. примірників   -  1
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми зі спортивної фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу покладено інтегральне викладання навчального матеріалу на структурному, біохімічному і функціональному рівнях. Посібник включає комплекс практичних занять і ситуаційних завдань, кожне з яких складається з теоретичного вступу, переліку необхідних матеріалів і устаткування, ходу виконання роботи, а також контрольних питань. У посібник разом з традиційними включені сучасні методи визначення структури функціональної підготовленості спортсменів. Для студентів, магістрантів, аспірантів галузі фізичного виховання і спорту.

75   
С 734
Спортивная медицина. Практические рекомендации / под ред. Р. Джексона. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 383 с.
Кільк. примірників   -  1
У книзі представлена якісно нова інформація зі спортивної медицини та медико-санітарної допомоги спортсменам, які отримали травми в різних видах спорту. Розглянуто види і характер пошкоджень; ступінь ризику травм в залежності від виду спорту; специфічні травми, характерні для конкретного виду спорту - поняття "тенісний лікоть", "коліно бігуна", "коліно стрибуна"; травми спортсменів, що займаються бойовими мистецтвами, та ін.
Детально описано кожен вид спорту з погляду механізму травми. Велику увагу приділено допінг-контролю та антидопінговим заходам, зміни правил для максимального захисту спортсмена.
Для студентів, аспірантів, викладачів вузів спортивного профілю, тренерів та спортивних лікарів.

75       
У 368
Уильямс, Мелвин. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки / М. Уильямс. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 255 с.
Кільк. примірників   -  1
Керівництво описує найпоширеніші ергогенні засоби. Будь-яка тренувальна техніка, механічний пристрій, режим харчування, фармакологічні препарати, або психологічні прийоми можуть поліпшити показники при виконанні вправ та / або підвищити адаптацію до тренувальних навантажень. Ергогенні засоби допомагають спортсмену витримувати більш інтенсивні тренування, швидше відновитися, уникнути можливих травм і зберегти здоров'я.
Для фахівців у галузі медицини та спорту, фізіотерапевтів, спортивних лікарів, тренерів, викладачів і студентів медичних і спортивних вузів

75    
У-378
Уинтерс-Стоун, Керри. Программа действий при остеопорозе / К. Уинтерс-Стоун; [ пер. с англ. ] – К. : Олимпийская литература, 2009. – 208 с.
Кільк. примірників   -  1
Ця книга є настільною для осіб, які страждають остеопорозом. Вона дає можливість взяти участь у зміцненні опорно-рухового апарату, допомагає визначити рівень ризику, вибрати кращі вправи для зміцнення кісткової системи, поліпшення показників м'язової сили, мобільності та рівноваги; знизити втрати кісткової тканини і вірогідність падінь завдяки правильно підібраному поєднанню рухової активності, спеціальної дієти і лікарської терапії.
Для фахівців у галузі медицини та спорту, фізіотерапевтів, спортивних лікарів, тренерів, викладачів і студентів медичних і спортивних вузів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами остеопорозу.

75    
Х 858
Хоули, Эдвард Т. Оздоровительный фитнес / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. – К., 2000. – 367 с.
Кільк. примірників   -  1
Керівництво є найбільш сучасною і докладної книгою для фітнес-професіоналів. У ньому представлені останні досягнення в області оздоровчого фітнесу; показано значення рухової активності та фітнесу як найважливіших і необхідних елементів для збереження здоров'я людини і профілактики різних захворювань; наведені практичні рекомендації з розробки безпечних та ефективних фітнес-програм для різних груп людей. Це – настільна книга інструктора оздоровчого фітнесу, покликана надати допомогу всім бажаючим долучитися до здорового способу життя.
Для інструкторів оздоровчого фітнесу, фітнес-тренерів, спортивних лікарів, реабілітологів, студентів і аспірантів, які готуються працювати за цими спеціальностями, а також для всіх, хто хоче самостійно зміцнити своє здоров'я і продовжити довголіття.

75    
Х 858
Хоули, Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс. – К., 2004. – 375 с.
 Кільк. примірників   -  1
Керівництво є найбільш сучасною і докладною книгою для фітнес-професіоналів. У ньому представлені останні досягнення в сфері оздоровчого фітнесу; показано значення рухової активності та фітнесу як найважливіших і необхідних елементів для збереження здоров'я людини і профілактики різних захворювань; наведені практичні рекомендації з розробки безпечних та ефективних фітнес-програм для різних груп займаються. Методичну базу становлять матеріали лекцій та семінарів, проведених на сертифікаційних курсах Американського коледжу спортивної медицини (АКСМ) - однієї з провідних у світовій фітнес-індустрії професійних організацій.
 Це настільна книга інструктора оздоровчого фітнесу, покликана надати допомогу всім охочим долучитися до здорового способу життя.
Для інструкторів оздоровчого фітнесу, фітнес-тренерів, спортивних лікарів, реабілітологів, студентів і аспірантів, які готуються працювати за цими спеціальностями, а також для всіх, хто хоче самостійно зміцнити своє здоров'я і продовжити довголіття.

75  
Ш 957
Шульга, Л. М. Оздоровче плавання : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. фізичн. вихов. і спорту / Л. М. Шульга. – К. : Олімпійська література, 2008. – 232 с.
Кільк. примірників   -  1
У навчальному посібнику висвітлено питання навчання основних способів плавання, оздоровлення людини й оцінки стану її здоров’я, профілактики та лікування різних захворювань, адаптивне плавання у системі реабілітації неповносправних осіб, плавання з дітьми грудного та дошкільного віку, а також надання першої допомоги постраждалим на воді. Для студентів навчальних закладів фізичного виховання і спорту різного рівня акредитації, викладачів, учителів фізичної культури, інструкторів.

Немає коментарів:

Дописати коментар