четвер, 4 червня 2015 р.

Нові надходження літератури

Шановні користувачі! 
Пропонуємо вашій увазі низку книг, які поповнили фонд нашої бібліотеки в травні.
Сподіваємось, вони стануть корисними й цікавими для вас.

614.2   
Г 639
Голяченко, О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. 1-3 рівнів акредитації / О. М. Голяченко. – К. : Медицина, 2011. – 208 с.
Кільк. примірників   -   1
Підручник містить дані про соціальну медицину та організацію охорони здоров’я і медичної допомоги. Наведено дані про демографічний стан в Україні, захворюваність, фізичний розвиток, інвалідність. Висвітлено питання законодавства України про охорону здоров’я, організацію медичної допомоги в місті і селі, організацію сімейної медицини, діяльність громадських організацій в охороні здоров’я. Подано відомості щодо планування, фінансування, організації страхової медицини, соціального забезпечення та соціального страхування, формування здорового способу життя.
Підручник написаний відповідно до програми із соціальної медицини і організації охорони здоров’я для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. Може бути корисний для широкого кола організаторів охорони здоров’я.

614.2    
О-924
Охорона здоров’я України : стан, проблеми, перспективи : спеціалізоване видання / за ред. В. В. Лазоришинця. – К., 2014. – 608 с.
Кільк. примірників   -   4
Видання відображає стан мережі закладів охорони здоров'я України, їхній кадровий потенціал та рівень медичної допомоги, що надається населенню, а також висвітлює проблеми галузі та шляхи вирішення в регіональному аспекті.
Видання розраховане на державних службовців, які працюють у галузі охорони здоров'я, організаторів охорони здоров'я, науковців у сфері соціальної медицини.

615.3    
К 647
Коновалова, О. Ю.  Біологічно активні речовини лікарських рослин : навч. посіб. з фармакогнозії для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. факульт. ВМНЗ 3-4 рівнів акредитації / О. Ю. Коновалова, Ф. А. Мітченко, Т. К. Шураєва. – К., 2008. – 352 с.
Кільк. примірників   -   1
Навчальний посібник призначено для студентів заочної форми навчання фармацевтичних факультетів фармацевтичних та медичних ВУЗів. Містить матеріали, що відповідають програмі з фармакогнозії, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України та Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти. В посібнику наведено сучасну класифікацію лікарської рослинної сировини за групами біологічно активних речовин (БАР), основні відомості про лікарські рослини, їх головні та супутні БАР, ареали поширення, фармакологічну дію та препарати. Коротко охарактеризовані основні класи діючих речовин, наведено інформацію про їх фізико-хімічні властивості, методи аналізу, специфічну дію, застосування, та представлено найголовніші формули природних сполук. 

615.3    
П 691
Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / за ред. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – 264 с.
Кільк. примірників   -   50
Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини на лабораторних заняттях входить до блоку навчально-методичної літератури з фармакогнозії для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» та «Технологія фармацевтичних препаратів» вищих навчальних закладів України III – IV рівнів акредитації. Він охоплює елементи фармакогностичного аналізу: товарознавчний, макроскопічний, мікроскопічний, гістохімічний, хімічний, хроматографічний. Практикум створено відповідно до Типової програми з фармакогнозії, затвердженої  Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2011), вимог Державних галузевих стандартів вищої фармацевтичної освіти,  спрямованих на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Посібник складено за схемою, апробованою авторами в праці «Практикум з фармакогнозії» (2003) російською мовою. З метою навчання за принципом «від простого до складного» до практикуму включено не тексти монографій на лікарську рослинну сировину Державної фармакопеї України, а класичний опис зовнішнього вигляду та мікроскопічних ознак цілої сировини.

616-08   
О-753
Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : навч. посіб. для студ. ВМЗ 1-2 рівнів акредитації / за ред. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – 444 с.
Кільк. примірників   -   70
У навчальному посібнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи реабілітації. Детально описано основи лікувальної фізичної культури, масажу, фізіотерапії: зміст, завдання, види, класифікація, механізм позитивного впливу, показання та протипоказання до застосування, правила підготовки і проведення процедур.
Дане видання призначене для підготовки молодших спеціалістів медицини вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з навчальної дисципліни «Медична та соціальна реабілітація».

616-091    
К 493
Клінічна патогістологія : навч. посіб. для студ. ВМНЗ 1-2 рівнів акредитації / за ред. Я. Я. Боднара, Т. В. Дацко, В. Д. Волошина. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига» 2014. – 280 с.
Кільк. примірників   -   35
Актуальність створення даного навчального посібника пов’язана з організацією навчання бакалаврів за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (6.110 100) у вищих медичних навчальних закладах України. Посібник укладено згідно з діючою типовою програмою з клінічної патогістології для вищих медичних навчальних закладів України. Подача навчального матеріалу здійснюється в руслі вимог кредитно-модульної системи навчання. Матеріал посібника охоплює коло загальних та спеціальних методик, які майже повністю задовольняють практичні потреби майбутніх фахівців.

616.1/4    
А 654
Андрейчин, С. М. Методика обстеження терапевтичного хворого : навч. посіб. для студ. ВМНЗ 4 рівнів акредитації / С. М. Андрейчин, Н. А. Бількевич, Т. Ю. Чернець. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. – 260 с.
Кільк. примірників   -   80
У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обстеження, клінічну інтерпретацію отриманих даних. Видання містить оригінальні ілюстрації, що полегшує оволодіння практичними навичками обстеження хворого.
Посібник укладено відповідно до програми для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації.

616.31    
G 24
Gasiuk, P. A.  Album from propedeutics of orthopedic stomatology : [study guide for English-speaking stud. of Higher Medical Educational Institutions of 4 accred. lev.] / P. A. Gasiuk, A. O. Hrad, T. I. Dzetsiukh. – Ternopil : TSMU «Ukrmedknyha», 2014. – 212 p.
Кільк. примірників   -   5
Пропедевтичний курс ортопедичної стоматології висвітлює анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату, питання біомеханіки, оклюзії та артикуляції, загальні і спеціальні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, клінічне матеріалознавство лабораторну техніку виготовлення зубних протезів і різних ортопедичних апаратів.

617-089    
B 29
Basics of anesthesiology and intensive care : [handbook for English speaking stud. of Higner med. Establishments of 4 lev. of accred.] / L. Kovalchuk, V. Gnativ, O. Oliynyk and others. – Ternopil : TSMU «Ukrmedknyha», 2014. – 220 p.
Кільк. примірників   -   60
У підручнику на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології та інтенсивної терапії. Представлено алгоритми надання невідкладної долікарської допомоги.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

71       
Ш 37
Шевнюк, О. Л. Культурологія : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – К. : Знання-Прес, 2004. – 353 с.
Кільк. примірників   -   1
За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Культурологія» для студентів вищих навчальних закладів. В основу посібника покладено сучасні підходи до типології культур. Новизна посібника полягає в методичній багатоваріантності. Його структура відповідає вимогам модульно-рейтингової системи навчання та особливостям дистанційної форми навчання. Поряд зі стислим викладом теоретичного матеріалу в посібнику наводяться фрагменти текстів культур різних епох і система різнорівневих форм контролю здобутих знань (контрольні запитання, тестові та творчі завдання), спрямованих на розвиток інтегрального мислення та інтерпретаційного досвіду студентів. Посібник устатковано словником основних понять до кожної з тем. Для студентів вищих навчальних закладів, старшокласників, викладачів, вчителів, усіх, кого цікавлять проблеми вивчення культури.

Немає коментарів:

Дописати коментар